XMM-Newton và các dấu hiệu quan sát trên các “nhà máy từ khổng lồ”