Vật thể bằng nhôm 250.000 năm tuổi nghi là mảnh vỡ UFO