Vào năm 2030, gà tây sẽ được "nuôi" trong phòng thí nghiệm