Tuần này thế giới được chiêm ngưỡng mưa sao băng khổng lồ bằng mắt thường