Truy tìm lịch sử của những đôi dép huyền thoại ở Việt Nam