Tìm thấy một loại siêu keo có từ thời kì đồ đá - Dấu hiệu của trí thông minh chưa được biết đến?