Thiên thạch bằng nhà 10 tầng bất ngờ sượt qua Trái Đất