Thế giới đón Vành lửa mặt trời, Nguyệt thực nửa tối năm 2017