Sổng bạch tuộc, lươn biển quay sang tấn công thợ lặn