Ruốc, ớt, hạt dưa nhuộm đỏ bằng thuốc nhuộm quần áo nguy hiểm ra sao