Râu tóc chứa đầy vàng trên hài cốt nhà thiên văn học thế kỷ 16