Phát triển thành công loại keo dạng sỏi cứ đập vỡ là dính chặt