Phát hiện vi khuẩn hóa thạch 2,5 tỉ tuổi sống không cần oxy