Phát hiện ra 9 “siêu Trái Đất” có thể hỗ trợ sự sống