Phát hiện quần thể vi sinh vật ở nơi không có ôxy và ánh sáng