Phát hiện mới: Chuột không cười bằng miệng mà bằng tai