Phát hiện hóa thạch vi khuẩn có niên đại 1,2 tỷ năm