Phát hiện điểm nóng chứa khí nén trên cực bắc sao Thổ