Phát hiện chân dung thiên thần nạm vàng nơi Chúa Jesus ra đời