Phát hiện 3 "siêu trái đất" có thể tồn tại sự sống