Ô nhiễm Trung Quốc: "Như đang sống ở trong thời chiến"