Nông dân Hải Dương chế robot, Israel ngả mũ bái phục