Những điều hiển nhiên khiến khoa học "bó tay" không giải thích được