Người Nhật đã có một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề nhà ở