Người dân VN còn thiếu hiểu biết về cách giải quyết ô nhiễm không khí