Người đàn ông sắp được phẫu thuật ghép đầu: “Chúng tôi đang làm khoa học”