Ngày 7/7: Tổ chức New7wonder công bố Bảy kỳ quan thế giới mới