Ngày 23/7: Vắc-xin biến đổi gen được phê duyệt, ca nhân bản chuột đầu tiên trên thế giới