New York, London và Paris sẽ "tận thế" trong 45 năm tới?