Nếu dính một khiên của Captain America, điều gì sẽ xảy ra?