Mỹ muốn phát triển loại đạn mà khi rơi xuống đất, chúng sẽ mọc thành cây