Máy tính đã có thể đọc được suy nghĩ con người gần như theo thời gian thực