Máy bay tự chế thứ hai của "hai lúa" Bình Dương đã cất cánh