Loài nhện mới giống mũ phép thuật của Harry Potter