Lần đầu tiên phát hiện loài "ong" sống dưới đại dương