Khoa học đau đầu với câu hỏi Trái Đất chứa được bao nhiêu người