Khiếp sợ tục “chôn” tro cốt người chết trong bụng người sống