Khánh thành nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại Đà Lạt