Khắc phục tình trạng máy tính không thể vào website đang hoạt động