Hiệu ứng khiến người "không biết canh cua nấu với rau đay" dễ được cảm thông