Con người sẽ thọ 200 tuổi nếu không lông, máu lạnh?