Con người có thể sống bao lâu trên sao Hỏa và sao Thủy?