Có 1 người Việt trong danh sách 100 người được chọn lên sao Hỏa