Chúng ta có thể phải uống sữa gián trừ cơm trong tương lai?