Chính phủ Nhật làm riêng một tiêu chí ăn uống cho dân và họ đang là dân tộc sống thọ nhất thế giới