Chiếc "kiềng 3 chân" này trong mỗi hộp pizza dùng để làm gì?