Các nước EU cho phép đánh bắt cá mập phục vụ công tác nghiên cứu