Các nhà khoa học nói khỉ có thể nói được như người