Các loài cá gai có gen khác nhau nhưng có biểu hiện tiến hóa giống nhau