Bắt được cá tưởng đã tuyệt chủng 360 triệu năm trước